Aksiālā simetrija

Aksiālajā simetrijā jeb spoguļsimetrijā pret kādu taisni a figūra attēlojas pati sevī. Taisni a sauc par figūras simetrijas asi.

Pie upes malas augošs koks ûdens atspulgâ izskatâs tieši tāds pats, tikai ar „kâjâm gaisâ”. Arî pie upes nostâjies cilvçks ûdens atspulgâ izskatâs apgriezts. Ðo dabas novçrojumu var salîdzinât ar aksiâlo simetriju, jo ûdens atspulgâ viss bûs tieði simetrisks pret krasta – ûdens lîniju.

http://www.goerudio.com/konkurss/img/model/model_1531_image002.jpg

 

Modeļi:
Aksiālā simetrija Reitings: 22 Skatījumi: 6050 +

Autors: Baiba Ķūrēna (Rīgas Angļu ģimnāzija) Klase: 12