Aksiālšķēlums

Aksiālšķēlums ir palknes šķēlums ar rotācijas figūru caur figūras rotācijas asi.

Pârgrieþot âbolu uz pusçm caur serdi, mçs iegûstam divas vienâdas âbola daïas.

Puse no âbola (Aksiâlðíçlums) ir âbola griezums (plaknes ðíçlums) caur tâ serdi (figûras rotâcijas asi)

http://www.goerudio.com/konkurss/img/model/model_1441_image001.jpg
http://www.goerudio.com/konkurss/img/model/model_1441_image002.jpg

 

Modeļi:
Aksiālšķēlums Reitings: 2 Skatījumi: 4961 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2