Amitoze jeb tiešā šūnu dalīšanās, dalās kuras laikā kodols pārdalās bez precīzas hromosomu sadalīšanās pa meitšūnām. Nesadala iedzimtības materiālu.

Katlâ ir palikusi ziròu zupa tikai divâm porcijâm. Mamma ielej zupu divâs bïodâs abiem saviem bçrniem. Tomçr dçls ir neapmierinâts, jo mâsas bïodâ ir vairâk ziròu nekâ viòa bïodâ. Kâ tâ? Mamma salçja vienâdas porcijas, tomçr viòa taèu nevarçja katram bçrnam zupas ðíîvî ieliet vienâdu daudzumu ziròu! Katlâ atlikuðo zupu var salîdzinât ar ðûnu, bet zupas dalîðanu var salîdzinât ar amitozi. Mamma zupu sadalîja abiem bçrniem tâpat kâ ðûna, protams, arî amitozes ceïâ dalâs. Tomçr ziròi zupâ bija sadalîti nevienmçrîgi tâpat kâ ðûnu dalîðanâs laikâ amitozç vienmçrîgi netiek sadalîts iedzimtîbas materiâls. Iedzimtîbas materiâls ðajâ gadîjumâ ir ziròi.

http://www.goerudio.com/konkurss/img/model/model_1538_image002.jpg

Modeļi:
Amitoze Reitings: 4 Skatījumi: 3698 +

Autors: Anonīms Klase: -