Grāmatvedības uzskaites sistēma

Grāmatvedības uzskaites sistēmas izvērtēšana revidējamā uzņēmumā.

 

Plānošanas un revīzijas veikšanas procesā revidentam ir jāiegūst izpratne par revidējamā uzņēmuma grāmatvedības sistēmu. Izpratne ir nepieciešama, lai identificētu un izprastu:

 

 • galvenos uzņēmuma darbības darījumu veidus;
 • kā šie darījumu veidi tiek dokumentēti;
 • darījumu grupēšanas, sistematizēšanas un ierakstīšanas veidus un paņēmienus grāmatvedības kontu reģistros;
 • sintētiskās un analītiskās uzskaites kopsakarību ievērošanu;
 • finansu pārskatu sagatavošanas procesu, sākot no darījuma rašanās momenta līdz informācijas atspoguļošanai finansu pārskatos.

 

Grāmatvedības sistēmas neatņemama sastāvdaļa ir arī grāmatvedības kontrole.

Grāmatvedības kontrole ietver metodes un paņēmienus, kurus izmanto, lai kontrolētu uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, saimniecisko darījumu atbilstību likumiem, uzņēmuma statūtiem un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības sniegtās informācijas pareizību.

 

Efektīvas kontroles priekšnoteikumi ir šādi:

 

 • darba pienākumus veic kvalificēti darbinieki;
 • ir sadalīti darba pienākumi, nosakot katra darbinieka konkrēto uzdevumu un viņu atbildības pakāpi;
 • ir sagatavoti kvalitatīvi darba organizācijas dokumenti un ievērots nosacījums, ka visos tajos gadījumos, kad nepieciešams rīkoties citādi nekā minētajos dokumentos norādīts, nepieciešama uzņēmuma vadītāja atļauja;
 • uzskaites funkcija ir atdalīta no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām;
 • grāmatvedības sniegtās informācijas regulāra salīdzināšana ar plānoto un noviržu analīze;
 • inventarizāciju regulāra veikšana.

Grāmatvedības uzskaites sistēmas izvērtēšana revidējamā uzņēmumā.

 

Kārtējā nodarbība sākās kā parasti no rīta un Juris nostājās klausītāju priekšā. Zālē atskanēja daži izsaucieni par Pēterlomiem un makšķerēšanas priekiem. Juris šoreiz sataisīja nopietnu seju un teica, ka nupat būs sarežģītāk, jo jārunā par pārbaudāmā objekta grāmatvedības uzskaites sistēmas izvērtēšanu. Tas ir nepieciešams, lai varētu pazīt un izprast galvenos darījumu tipus/veidus, to dokumentēšanu, iegrāmatošanu utt. Juris dziļdomīgi iesāka, ka ilustrācijai varētu apskatīt bibliotēku, kur bibliotēkām ir vispārēji noteikumi kā jāpieņem jaunas grāmatas, kā ir jāuzbūvē kartotēka, kā ir jāizsniedz un jāpieņem grāmatas no lasītājiem. Bibliotēkai var būt zināma specializācija uz kādu no tēmām un bibliotekārs var šo vispārējo noteikumu ietvaros darboties sev pieņemamākā stilā. Viņš, piemēram, var kartotēku veidot drusku atšķirīgi no kaimiņiem, bet ar nosacījumu, ka autoriem un grāmatu nosaukumiem ir jābūt atrodamiem, to arī sapratīsim ar savu stilu. Pārbaudītājam, lai saprastu vai bibliotēka strādā saskaņā ar noteikumiem un vai visām grāmatām var izsekot pakaļ, kur tās atrodas, ir jāiepazīstas ar konkrēto kartotēku sistēmu, grāmatu izsniegšanas un saņemšanas atzīmēšanas sistēmu u.c. Pēc iepazīšanās pārbaudītājam ir tik tālu jāizjūt bibliotekāra saimniecība it kā pats būtu to izveidojis, tad viņš jau var sākt apsvērt, vai šī saimniecība tiešām nodrošina visu prasīto. Ja kāda kartotēka ir uzbūvēta nepilnīgi vai nepareizi, tad dažas grāmatas var nebūt atrodamas (“pazūd”), ja pieņemšanas vai izsniegšanas atzīmēšana nav pareizi pārdomāta, tad nevar īsti pateikt vai grāmata ir joprojām pie lasītāja vai atgriezusies bibliotēkā.

Modeļi:
Grāmatvedības uzskaites sistēma Reitings: 4 Skatījumi: 2269 +

Autors: Anonīms Klase: -