Jonu saite. Notiek vērtības elektronu pāreja no atoma ar mazāku relatīvo elektronegativitāti pie atoma ar lielāku relatīvo elektronegativitāti. Atomi, kuri atdod savus vērtības elektronus, pārvēršas par pozitīvi lādētiem joniem:

Na0 - e- Na+.

Atomi, kas šos elektronus pievieno, pārvēršas par negatīvi lādētiem joniem:

Cl0+ e- Cl-

Starp pozitīvi lādētiem un negatīvi lādētiem joniem darbojas savstarpējās elektrostatiskās pievilkšanās spēki, t.i., izveidojas jonu saite.

Na+ + Cl- NaCl

Bērni uzticas saviem vecākiem, un starp vecākiem un bērniem pastāv tāda kā saite.

Bērni ir kā elementi ar mazu elektronegativitāti, savukārt vecāki ir kā elementi ar lielu elektronegativitāti.

 

Šāda saite pastāv savienojumos starp elementiem ar mazu elektronegativitāti (metāliem) un elementiem ar lielu elektronegativitāti (nemetāliem). Tātad to elektronegativitātēm ir krasi jāatšķiras (metālisks elements ar nemetālisku elementu). Piemēram, tā pastāv: tipisko metālu oksīdos K2O; BaO, bāzēs NaOH; Ca(OH)2, sāļos NaCl.

 

Modeļi:
Jonu saite Reitings: 1 Skatījumi: 2026 +

Autors: Anonīms Klase: -