Piesārņojums ir jebkuras vides pārmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmē dzīvo organismu veselību.

Piesārņojums sākotnēji rodas vienā vietā ap piesārņojuma avotu (ferma, avārijas vieta), tādu sauc par lokālo piesārņojumu, bet vēlāk kaitīgās vielas ar vēju, lietus ūdeņiem vai barošanās ķēdēm izplatās pa visu Zemi. Globāls piesārņojums var izraisīt problēmas pat tādā vietā vai valstī, kur nav notikusi lokālā piesārņošana, tādēļ tas ir visaptverošs.

Piesārņojuma veidi :

  • Bioloģiskais piesārņojums – tā ir ekoloģiskā balansa izjaukšana, apzināti vai nejauši ieviešot apkārtējā vidē svešu organismu - augu vai dzīvnieku sugu.
  • Atmosfēras piesārņojums – atmosfēras piesārņojumu iedala :
  • 1. Dabiskajā atmosfēras piesārņojumā:
  • Lielu gāzu un tvaiku daudzumi atmosfērā nonāk no vulkāniem, geizeriem, ģeotermālajiem un citiem pazemes avotiem. Protams, arī no mežu un stepes ugunsgrēkiem atmosfēras sastāvā nonāk gāzes. To izcelsme daudzos gadījumos ir antropogēna. Tas pats sakāms par augsnes putekļiem, kuri putekļu vētrās piesārņo atmosfēru un noplicina augsni. Pirmo ierosmi šādām putekļu vētrām ir devis cilvēks, izcērtot mežus, uzarot stepes un tādejādi augsnes virskārtu atsedzot vēja iedarbībai.
  • 2. Mākslīgajā atmosfēras piesārņojumā:
  • Šobrīd tā notiek cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā. Nozīmīgākie atmosfēras piesārņotāji ir rūpniecība, transports, komunālā saimniecība arī lauksaimniecība. Piesārņojošo vielu avoti ir gan cilvēka darbība, gan arī dabiskie procesi.
  • Fizikālais piesārņojums saistās ar fizikālo faktoru, piemēram, temperatūras iedarbību uz ūdeņiem.
  • Ķīmiskais piesārņojums var nokļūt vidē kā tieši rūpniecisko procesu izmeši, kā neatbilstoši apsaimniekoti atkritumi, kā arī noplūdēs no atkritumu izgāztuvēm.
  • Hidrosfēras piesārņojums- Virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu izraisa 1)neorganiskās vielas(skābes, sāļi, toksiskie materiāli), kas parada ūdeni lietošanai nederīgu, apdraud ūdenī mītošos organismus, veicina ūdenī esošo tehnisko ierīču koroziju, 2) sintētiskie organiskie savienojumi(mazgāšanas līdzekļi, pesticīdi, herbicīdi, naftas produkti) 3) lauksaimniecībā lietotie minerālmēsli; organiskās atliekas, kuras noārda aerobi organismi. Ja ūdens ir stipri piesārņots ar organiskām vielām- mikroorganismi var patērēt gandrīz visu skābekli un izraisīt zivju un citu ūdenī dzīvojošo organismu bojāeju.

Piesārņojums ir, piemēram, ja mēs upes ūdenī ielietu ūdeni, kurā mēs būtu mazgājuši veļu ar veļas pulveri, kurš satur videi kaitīgas vielas. Tā rezultātā tiktu kaitēts upes zivīm.

Modeļi:
Piesārņojums Reitings: 19 Skatījumi: 7303 +

Autors: Anonīms Klase: -