Vidējā kinētiskā enerģija

Vidējā kinētiskā enerģija

 

Vienas molekulas vidējo kinētisko enerģiju izsaka šādi:

, kur k = 1,38 · 10-23 J/K – Bolcmaņa konstante, bet T – absolūtā temperatūra, izteikta kelvinos (K).

Mehāniskās sistēmas enerģija, kas atkarīga no šās sistēmas punktu kustības ātruma. Ķermeņa kinētiskā enerģija ir vienāda ar pusi no masas un ātruma kvadrāta reizinājuma. Sistēmas kinētiskā enerģija vienāda ar atsevišķu sistēmas struktūrelementu (atomu, molekulu u. c.) kinētisko enerģiju summu.

 

Pūlī cilvēki kustās, viss pūļa kustīgums ir atkarīgs no visu cilvēku kustīguma. Te mēs varam noteikt, lai nebūtu katrs jāskata atsevišķi, cik vidēji kustīgs ir pūļa cilvēks.

Modeļi:
Vidējā kinētiskā enerģija Reitings: 2 Skatījumi: 1768 +

Autors: Anonīms Klase: -